Algemene voorwaarden

Wil je weten hoe wij omgaan met de gegevens van onze klanten? Dit kan je terug vinden in onze Privacy Policy.

 1. Elke geplaatste bestelling verplicht de koper tot volledige betaling van de bestelde goederen. Bij afzegging van een bestelling heeft TRENDY DECOR het recht hetzij te vorderen dat de koper de bestelde goederen afneemt en overgaat tot volledige betaling van de bestelling,
 2. Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend. Elke laattijdige levering kan door de klant niet worden geweigerd. Overschrijding van deze termijn kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 3. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs in geval ze franco verkocht worden.
 4. Er geldt bij iedere bestelling en levering een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van TRENDY DECOR. De eigendomsoverdracht van de goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden. De koper erkent uitdrukkelijk dat TRENDY DECOR het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling.
 5. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest gebeuren bij aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na ontvangst van de goederen. Bij gebreke aan een klacht binnen deze termijn wordt de koper geacht de levering der goederen volledig te hebben aanvaard, alsmede de prijzen en de algemene verkoopsvoorwaarden. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de koper niet het recht op de volledige levering te weigeren. Kwaliteitsvoorwaarden zoals vermeld in de offerte zijn integraal van toepassing . Lichte verschillen in kleur en glans zoals afwijkingen tussen Ral kleuren, worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, er dient ook steeds rekening gehouden te worden met kleuren metamerie.
 6. TRENDY DECOR behoudt zicht het recht voor de goederen aan te rekenen, naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk zijn.
 7. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst met TRENDY DECOR zijn alle rekeningen betaalbaar contant en bij ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden, alsmede kortingen en andere voordelen. Eveneens zullen vanaf dertig dagen na de vervaldag 12% verwijlintresten worden aangerekend zonder ingebrekestelling en zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% schadevergoeding wegens wanbetaling, met een minimum van 50 €.
 8. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijkingen van één der algemene voorwaarden.
 9. Onze prijsopgaven en bestekken zijn steeds vrijblijvend, zonder verbintenis , TRENDY DECOR behoudt zich het recht de prijzen te herzien ongeacht hoever de uitvoering van het order gevorderd is. De prijzen worden beschouwd als zijnde opgemaakt op basis van de lonen, de sociale lasten en de prijzen van de grondstoffen die heden in voege zijn, zij zullen gebeurlijk een evenredige vermeerdering of vermindering ondergaan.
 10. In geval van de gerechtelijke procedure, zijn alleen de rechtbanken te Lier bevoegd.
 11. Ook in geval van absoluut forfait zullen alle werken die niet in onze prijsofferte uitdrukkelijk vermeld zijn, o.m. ten gevolge van verkeerde instructies, worden uitgevoerd als bijkomend werk. Elke wijziging aangebracht door de klant/opdrachtgever brengt van rechtswege een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mee. De verkochte goederen, al dan niet bewerkt, blijven eigendom van TRENDY DECOR zolang de factuur m.b.t. de geleverde goederen en/of prestaties niet werden betaald.
 12. De goederen zijn slechts gewaarborgd indien door TRENDY DECOR een bijgevoegd garantiebewijs werd afgeleverd. Deze waarborg geldt nooit in geval van beschadiging veroorzaakt door personen die niet tot de onderneming behoren.